Главная » 2009 » Aprel » 29 » Ёзувингиз оркали характерингизни билишга кизикасизми?
08:47:01
Ёзувингиз оркали характерингизни билишга кизикасизми?
Сўзлар орасида бўш катаклар кўп - ёзув сохиб ёки сохибаси ўзини ёлгиз хис киляпти. Тартибсиз - турмушини назорат кила олмаслик Катта зарфлар - . тартибсизлик Жуда кичик харф (“чумоли”) - ўзига ишончи паст инсон, эхтиёткор, реалист, техника билан тез тил топишадиган Узун харфлар - эстетика, мардлик, кобилият ва адабиётга мехр Семиз харфлар - очиклик Ракамларга ўхшаш харфлар - ўкимишли, сабрли ва бироз совуккон Варакга сиёх кўп томизилган, суркалган жойлар кўп - нозиктабиат, кутилмаган, ажойиб ишларни бажаришга рагбат кучли. харфдаги белгиларни ташлаб ёзиш - ёлгиз колиб, ўзига хизмат кўрсатолмайди, ўзига нисбатан беэътибор Илгакларни гажак билан ёзиш - карорни осон ва тез кабул киладилар. Назоратни яхши кўрадилар, конунларга бажонидил амал киладилар. Шунингдек оптимист бўладилар. Илгакни узун тушуриш - завк-шавк Тепага чикган узун чизиклар – хиссиёт. Илмок учлари ўткир - хакконийлик ва очиклик Хаттотлар хатига ўхшаш - фантазия кучлилиги, кобилият. кўркок ва бекарор Безакларсиз, оддий, сўзлар орасида бўш катаклар хаммасида бир хил ташланган бўлса, харфларнинг шакли хам деярли бир хил - акл устуворлиги Харфлар бир-бири билан богланган, кўлча хосил килган - ўз фикрини хурмат килиш Енгил, ортикча куч ва харакатсиз - характери кам енгил, хаётдан рози, бировга кулок тутувчи ва эргашувчи, мехрибон Керакмас пайтда, масалан сўз ўртасидаги харфларни хам каттада ёзиш, кўп жой ташлаш - кувнок, хазилларни ёктирадиган, севги ва орзуга мойил, шунингдек математик кобилиятга эга. Ўнг томонга огиштириб ёзиш - фаол ва орзуларга бой Ўнг томонга жуда хам кўп эгилган, натижада охирги харфлар деярли кўринмай колган, бир карашда титраб ёзилганга ўхшаса - таъсирчанлик Титраб ёзиш - талабчан, гўзалликка мехри баланд, дангал, айни вактда кўркок Тўгри килиб ёзадиганлар - характерида кўркув йўк Ёзув аник, ўкишга осон, харфлар бир-бирига богланган бўлса - бу мехнаткаш, ишларни чин дилдан килиш, баъзида пессимист Бундай одамлар гохида очик гапириб, кўполлик хам килиб кўядилар. Чап томонга огиштириб ёзиш - эркин эмаслик, доимий характери йўк, аник кадамни кўя олмайди Кичик варакга кўп нарса сигдириш (тежамкор усул) - бунинг иктисодга дахли йўк Айнан шундай ёзадиганларга ўзбошимчалик ёт бўлади. Тез ва чиройга кам эътибор бериб ёзиш - бу одамнинг иши ёзишни кўп такозо килади ва у кўп вактларда бирор жойдан кўчириб эмас, ўзи ўйлаб, ичидан тўкиб ёзади. Деярли хеч вакт бўгин кўчириб ўтказмаслик, ёзувида чалкашлик йўк, чизиклар тортилмаган когозга хам текис ёза олади - Баланд бўйли инсонлар Сўзни тўлик ёзишга жой етса хам бўгин кўчириш , харф ва сўзлари чўзик, илмоклар узун - Паст бўйлилар Харфларни кискартириш, катор охиридаги сўз ё харфларни пастга тушиб кетиш - Ўрта бўйлилар Ок-сарикдан келган, малла сочли (блондин)ларнинг ёзуви аник, дид билан ёзилган бўлади. Харф ва сўзлари майда, чўзилмаган. катор чизилмаган варакга кам текис ёзади. Блондинларнинг кўпчилигининг хуснихати чиройли. кора сочли (брюнет)лар улардан фаркли равишда катор чизилмаган жойда тепага чикиб кетади. Унинг хуснихатида чиройли ёзишга уринишлар сезилиб туради. У бош харфларни билинтириб ёзади, баъзан кераксиз жойда хам бош харфни ишлатади. Давлат ишида ишловчи кишилар харфлар формасига эътиборсиз ёзишади. Аксинча ёзадиганлар эса кўпинча ишчи, хунарманд, хизматчиларга тегишли бўлади. Фаолиятида бевосита пул билан ишловчи, масалан, сотувчи, дорихона хизматчиси, тадбиркорлар кўп ўчиришади, бўяшади. Умуман олганда, уларнинг хуснихати камдан-кам чиройли бўлади. катор чизилмаган когозга ёзганда пастга тушиб кетиш шоирларга хос. Графологияда кузатилган яна бир холат: Тикувчининг хуснихати чиройли бўлади. Конверт устидаги ёзувлар. Конвертнинг хат юборувчи ва олувчи хакида маълумотлар кисмига биринчи каергалиги, ундан сўнг кимгалиги ёзилса, у аклли, аммо хаётий тажриба ва амалий сабоклари кам, карор кабул килиши кийин одам бўлади. Биринчи шахар, кейин кўча ва хонадон ёзилса, бу хат юборувчининг индивидуал хусусиятлари ва эркинлиги кам, бировга кулок солувчи эканлигини кўрсатади. Факат ажратилган чизикларга ёзган, хамма сўзлар бир хил колипда бўлса, у одам эътиборли, юмшок табиат ва эхтиёткор бўлади. Уй раками учун алохида катор ажратса, пунктуал ва дангаллигидан дарак беради. Шунингдек, баъзи маълумотларни эътибор тортишга ундаб алохида ёзса, эътикодли, хушмуомала инсон бўлади. Айрим сўзларни (масалан, шахар) тагига чизиб кўйса, хат юборувчи жўшкин, серхавотир, кизиккон экан деб ўйлайверинг. Жой номларини кискартириш жиддийлик, тартиб ва аклий кобилиятнинг юкорилигини англатади. Конверда хат боши(абзац) ташкил килиш ўша одамда маълум характернинг шаклланмагани, ўзини аклли кўрсатишга уриниш деб тахмин килинади. Маълумотларни сигдириш учун жойни аяб ёзса, камтар ва мехнаткаш инсон бўлади.
Прикрепления: Rasmlar 1
Категория: ПСИХОЛОГИЯ | Просмотров: 1533 | Добавил: Ангелочка | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 Улугбек   (2013-08-19 08:09:45)
булади

Имя *:
Email *:
Код *: